Danışmanlıklar

DANIŞMANLIKLAR

 • PC Client Teknolojisi ve bu konudaki güncel gelişmeler 
 • Projelerde kullanılacak cihazlar konusunda, en doğru teknoloji seçimi 
 • IT Network ekipmanları, omurga ve kenar switch teknolojileri ve bunların konumlandırılması, kapasite ihtiyaçlarının doğru olarak saptanabilmesi 
 • IT Güvenlik ekipmanları, Firewall, Antivirus, UTM, WAF, hot spot uygulamaları, 5651 sayılı internet güvenliği yasasına uyumluluk konuları 
 • Sunucu Sistemleri, Intel tabanlı sistemler ve diğer, üzerinde data warehouse barındırabilecek olan Unix / Linux kökenli sunucular üzerinde konumlandırma
 • Storage, NAS, SAN veya gelişmiş saklama ortamları konusunda konumlandırma 
 • WAN ve VPN, APN kurguları,
 • Sistem Odası mimarisi, bir sistem odasını değişken ihtiyaçlara uygun olarak sıfırdan tasarlama,
 • Santral Sistemleri, çağrı merkezi operasyonları, IVR kurgulanması, Intelligent Dialer sistemleri, CTI ve SIP sistemleri üzerine konumlandırma,
 • Bir IT yapısının UPS ve Jeneratör ihtiyaçları 
 • Sanallaştırma yöntemlerini (Sunucu ve İstemci tarafında) kurgulanması,
 • BYOD mimarisi ve MDM teknolojilerini kurgulanması,
 • Yapısal kablolama ve bunun IT operasyonları üzerine etkisi,
 • Kredi Değerliğinin Belirlenmesi ve Tahsisi 
 • Yeniden Borç Yapılandırması
 • Finansal Yönetim
 • Finansal Düzen
 • Finansal Analiz
 • Kaynakların Verimliliğini Arttırmak İçin Yeni Yöntemler
 • Kaynak ve Kredi Kullanımı
 • Yatırım Planlama
 • Küresel ve bölgesel finansal değişimler
 • Ekonomi ve Finans Optimizasyonu
 • Risk Yönetimi
 • İletişimde Paydaş Yaklaşımı
 • Paydaşların belirlenmesi ve paydaş haritasının çıkarılması
 • Paydaşların önceliklendirilmesi ve derecelendirilmesi
 • Paydaş algı hedeflerinin belirlenmesi
 • Paydaş iletişimi ilkelerinin belirlenmesi
 • Strateji ve Halkla İlişkiler İlişkisi
 • Kurum Stratejisi
 • Strateji – Vizyon, Misyon ve Değerler İlişkisi
 • Halkla İlişkiler Uygulamalarının Stratejiye Uygunlaştırılması
 • Bütünleşik Halkla İlişkiler Yönetimi – Bileşenler ve Araçlar
 • Medya İlişkileri Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Sponsorluk Yönetimi
 • İtibar Yönetimi 
 • Konu Yönetimi ve Kriz İletişimi
 • 3. Parti Olarak Halkla İlişkiler Ajansı Seçimi ve Yönetimi
 • Şirketler hukuku ve Ticaret hukuku alanındaki özellik gösteren düzenlemeler
 • Sözleşmeler hukuku 
 • Hukuki risk analizi (ticari faaliyetin konusu çerçevesinde yasal sınırlamalar, yasal izinler) 
 • Özellikle internet tabanlı hizmet verecek şirketler için gerekli hususlar
 • E-ticaret (mesafeli satış sözleşmeleri dahil)
 • Tüketici hukuku
 • Vergi ve özellikle e-ticaretle ilgili vergisel sorunlar 
 • İthalat mevzuatı
 • Rekabet hukuku
 • Haksız rekabet hukuku
 • Yazılımlarla ilgili Lisans Sözleşmeleri 
 • Yazılımcılarla Sözleşmeler (Yazılımcı Taahhütleri dahil olmak üzere) 
 • Yazılımlarla ilgili yasal sınırlamalar, uygulamalara yönelik varsa yasal başvuru ve izinler ile hukuki korumaya yönelik imkanlar.
 • Girişimcilik Eğitim Merkezinin ihtiyaçları doğrultusunda İnsan Kaynakları politikaları ile ilgili strateji ve yol haritalarının çıkarılması, 
 • Seçme, Yerleştirme ve Değerlendirme sistemleri ve kurulması,
 • Görev/Yetkinlik tanımlarının yapılması,
 • Oryantasyon programlarının oluşturulması,
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm yaratılması,
 • Bilgi ve becerilerin gelişmesine yönelik eğitimlerin verilmesi,
 • Koçluk ve Mentorluk
 • İnovasyon ve inovatör
 • İnovasyonun girişimcilik ile ilişkisi
 • İnovasyonun çeşitleri ve inovatif düşünmenin temel teknikleri
 • İnovatif düşünme tekniklerinin ve inovasyonun fikirden uygulamaya geçirilmesi
 • Kaliteli Fikir Üretimi
 • Fikirden ticarileşmeye yol haritası
 • İnovatif fikirlerinin değerlendirilmesine yönelik metodolojiler
 • Fikrinin olgunlaşmasına yönelik adımların ve kontrol noktaları
 • Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar: 
 • Patent ve faydalı modelle ilgili doğrudan uygulamaya yönelik konular ve kriterleri
 • Entegre devre topoğrafyası, endüstriyel tasarımların korunması ve kriterleri 
 • Patent ve faydalı modelle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalarında
 • Patent ve faydalı model belgesi ve süreçleri
 • Marka tescili
 • Endüstriyel tasarım tescili
 • Fikir hakları yönetimi
 • Yurt dışı ve Yurtiçi Patent işlemleri
 • Alan adları
 • Eser koruması ve bu kapsamda bilgisayar yazılımları
 • Pazarlama Planı hazırlanması 
 • Pazarlama planı aylık bazda bir kurumun yapacağı 360 derece pazarlama faaliyetlerinin iş hedefleri ve tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bütçe ve zaman kriterleri de gözetilerek hazırlanmış faaliyetleri planlama.
 • Bu planın oluşturulması ve yürütülmesi, kurum içinde bunun hazırlanmasına dair kalıcı bir işleyişin yapılandırılması.
 • Tüketici araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve koordinasyonu 
 • Girişime söz konusu olan ürün/ hizmetle ilgili ve/veya bunların tanıtım ve iletişimine yönelik tüketici/müşteriyi daha iyi anlamak için yapılması gerekli her türlü kalitatif veya kantitatif araştırmaların belirlenmesi ve bütçelenmesi, araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesi 
 • Pazarlama alanında tedarikçi/ ajans seçimleri, kriterleri ve satın alma süreçleri 
 • Sistematik yaklaşım ve konkur süreç yönetimi 
 • Reklam ve iletişim faaliyetlerinin koordinasyonu 
 • Girişime söz konusu olan ürün/hizmetin tanıtımına, satışının arttırılmasına yönelik tüm çizgi üstü iletişim faaliyetlerinin farklı mecralarda kreatif süreçlerinin yönetimi 
 • Etkin medya planlama ve satın alma 
 • Medya kuruluşları ile direkt ve/veya medya satınalama firmaları aracılığıyla medya ihtiyaçlarının planlanması ve satın alması süreçleri 
 • Kalıcı medya etkinlik ölçüm sistemleri 
 • Pazarlama alanında kurumların organizasyonel yapılanma ihtiyaçlarının belirlenmesi 
 • Tüm faaliyetlerin kalıcı olarak kurum içinde yürütülmesi için içeride ve dışarıda kurması gereken yapılanma ve iş akış süreçleri belirlenmesi ve gerekli kaynak planlaması 
 • Pazarlama alanında kritik başarı göstergelerinin belirlenmesi 
 • Pazarlama planının iş hedefleri ile uyumlu, takip edilebilir ve ölçülebilir olmasını sağlayan kalıcı bir sistematiğin oluşturulması 
 • Yurtiçi ve yurtdışı Ar-ge destek programları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • Yurtiçi ve yurtdışı Ar-ge destek programlarını tanıtımı, özellikleri ve farklılıkları 
 • Ar-ge destek programları 
 • Ar-ge destek programları stratejilerinin oluşturulması
 • Ar-ge destek programlarına ilişkin operasyonel faaliyetler 
 • Belirlenen stratejiler doğrultusunda ilgili Ar-ge destek programlarına proje başvuru dokümanları 
 • Proje başvurusunun değerlendirme sürecinde hakem sunumları,
 • Projenin kabulü sonrasında hazırlanması gereken dönem raporları
 • İzleyici değerlendirme toplantıları için izleyici sunumları 
 • Satış Durum Analizi
 • Satış Süreci Haritası Oluşturma
 • Satış Performans Yönetimi
 • Satış Taktikleri 
 • Etkin Satış Eğitimleri
 • Analiz(S.W.O.T)
 • Risk ve Tahsilat Yönetimi ve Pazarlık Yapma Becerileri
 • Stratejik İş Modelleri
 • Stratejik Fiyatlandırma
 • Krizde Satış Yönetimi
 • Satışta Performans Ölçümü ve Raporlama
 • Satıcı İşe Alımı
 • Satış Bölümü Organizasyon Yapısı
 • Satıcı Performans ve Prim Sistemi
 • Satıcı Motivasyon Yönetimi
 • Satıcı Oryantasyonu
 • Teklif/Sözleşme Doküman Yönetimi
 • Sunum Teknikleri
 • Kurumsal Hafıza Oluşturma
 • Rakip Analiz Yöntemleri
 • Satıcı ile İnteraktif Saha Çalışmaları
 • Zihinsel Hazırlık Eğitimi
 • CRM Yönetimi(yazılımsal)
 • Satış Bütçe Yönetimi
 • Fırsat Yönetimi
 • Çözüm Ortaklığı veya Bayi-Kanal Yönetimi
 • Satışta Dış Kaynak Kullanımı
 • İhale – Proje Yönetimi
 • Tasarım sorunlarına yaratıcı çözümler getirilmesi.
 • Belirlenmiş bir takvim içerisinde bir tasarımın oluşturulması için kaynakların koordine edilmesi.
 • Tasarım stratejisi hazırlanması.
 • Hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak ilgili tasarım stratejileriyle birlikte kurumun stratejik iş hedefini geliştirilmesi.
 • Bir fırsatın veya potansiyel ihtiyacın tanımlanması ve bu ihtiyacın bir tasarım konseptine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini görmek için fikirlerin oluşturulması.
 • Sorunu ve tasarım projesinin hedefini tanımlayan notları incelenmesi veya bu notları oluşturulması.
 • Projenin firma için önemi ve uygunluğu hakkında soruşturma yapılması.
 • Firmanın projeyi başlatma kararı alırken kullandığı verilerin hazırlanması.
 • Ürünün ya da grafiklerin kendi rekabetçi pazarındaki konumlanmasını analiz etmek.
 • Projenin teknik ve işlevsel parametrelerini incelenmesi.
 • Projenin çevresi veya bağlamı üzerine belgeler toplanması ve hazırlanması.
 • Projenin bir tanısını oluşturmak ve görsel konseptini tanımlamak (veya bir metni yaratmak ya da projenin sözlü ve yazılı tanımını oluşturmak.).
 • Sorunun bütünüyle anlayıp kavradıktan sonra projenin alabileceği farklı olası biçimlerin eskiz öncesi çizimlerin yapılması.
 • Konseptin ortaya çıkması için tüm yaratıcı kaynakların kullanılması.
 • Ortaya çıkacak olan çözümlerin ilgili kişilerden oluşan komiteye sunularak estetik, işlevsel ve teknik kısıtlamaların bir analizi doğrultusunda incelenmesi.
 • Seçilen çözümün ön prototipinin hazırlanması.
 • Prototipin pazarlama öncesinde testlerden geçirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi.
 • Proje için prototipin oluşturulması. Farklı departmanlar (imalatçı ve şirket dışı tedarikçiler) ile işbirliği planlaması.
 • Oluşturulan prototip için farklı test yöntemleri uygulanması.
 • Kullanım, güvenlik, uzun ömürlülük vb. kıstaslarına uygunluk testleri.
 • Üretim programlarının hazırlığı ve hesaplanması.
 • Tasarım çözümünün marka değerleri, hedef kitle pazarı ve pazar payı hedeflerine uygunluğunun analiz edilmesi.
 • Yazılım Projeleri Yönetimi
 • Yazılım Metodolojileri, Scrum ve benzer çevik metodolojiler
 • Yazılım Dilleri ve Teknolojileri
 • Nesne Yönelimli Tasarım
 • Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi
 • Web Teknolojileri
 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
 • Mobil Uygulama Geliştirme (IOS, Android, Windows Phone, BB OS)
 • İşletim Sistemleri (Windows, Linux, Mac OS)
 • Sosyal Medya Uygulama Geliştirme
 • Yazılım Test Metodolojileri
 • Yazılımda Kalite Kontrol 
 • Yazılım Ürünleştirme
 • Kod Yönetimi ve Sürüm Takibi

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği, Girişimcilik Eğitim Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerikle ilgili tek sorumluluk YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği’ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.